Odlomci iz književnih dela

Biblijska priča o mudrom caru Solomonu i dve majke

Tada dođoše dve žene kurve k caru, i stadoše pred njim. I reče jedna žena: Ah, gospodaru; ja i ova žena sedimo u jednoj kući, i porodih se kod nje u istoj kući. A treći dan posle mog porođaja porodi se i ova žena, i bejasmo zajedno i ne beše niko drugi s nama u kući, samo nas dve bejasmo u kući. I umre sin ove žene noćas, jer ona leže na nj. Pa ustavši u po noći uze sina mog iskraj mene, kad sluškinja tvoja spavaše, i stavi ga sebi u naručje, a sina svog mrtvog stavi meni u naručje. A kad ustah ujutru da podojim sina svog, a to mrtav; ali kad razgledah ujutru, a to, ne beše moj sin, kog ja rodih. Tada reče druga žena: Nije tako; nego je moj sin ovaj živi, a tvoj je sin onaj mrtvi. Ali ona reče: Nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. Tako govorahu pred carem. A car reče: Ova kaže: Ovaj je živi moj sin, a tvoj je sin ovaj mrtvi; a ona kaže: Nije tako, nego je tvoj sin onaj mrtvi, a moj je sin ovaj živi. I reče car: Dajte mi mač. I donesoše mač pred cara. Tada reče car: Rasecite živo dete na dvoje, i podajte polovinu jednoj i polovinu drugoj. Tada žena koje sin beše živi reče caru, jer joj se uskoleba utroba za sinom: Ah, gospodaru, podajte njoj dete živo, a nemojte ga ubijati. A ona reče: Neka ne bude ni meni ni tebi, rasecite ga. Tada odgovori car i reče: Podajte onoj živo dete, nemojte ga ubiti, ona mu je mati. I sav Izrailj ču sud koji izreče car, i pobojaše se cara; jer videše da je u njemu mudrost Božja da sudi.

 

Biblija, Stari zavet, Prva knjiga o carevima, 3. glava, 16-28.

Naslovna fotografija: Petar Paul Rubens ~ Solomonov sud ~ oko 1617.